S T A D G A R

Bygdegårdsföreningen Blå Wingen

 1. Ändamål och vision

Bygdegårdsföreningen Blå Wingen är en ideell förening i Husby-Långhundra. Organisationsnummer; 817 607-0293. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen har till uppgift att driva bygdegården Blå Wingen och sköta den på sådant sätt att den kan utnyttjas av och på skäliga villkor uthyras till organisationer, föreningar och privatpersoner.

Bygdegårdsföreningens vision är att skapa förutsättningar för bygdens invånare att uppleva samvaro, spänning och kultur i moderna och ändamålsenliga lokaler i Blå Wingen.

Bygdegårdsföreningen ska verka för bygdens kulturella utveckling genom egna kulturarrangemang eller genom arrangemang ordnade av andra som hyr Blå Wingen.

För att främja sitt ändamål ska bygdegårdsföreningen samarbeta med andra organisationer och föreningar i bygden.

Bygdegårdsföreningen ska vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

2. Medlemskap

Alla personer som är mantalsskrivna i Husby-Långhundra är medlemmar.

3. Organisation

Bygdegårdsföreningen leds av: Föreningsstämma, Styrelse och Revisorer.

4. Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars.

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt. Av begäran om extra föreningsstämma ska framgå det eller de ärenden som föranleder extra föreningsstämma.

Vid föreningsstämma har varje närvarande medlem en röst.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten omröstning begärs. Votering vid personval ska ske med slutna sedlar och vid lika röstetal avgör lotten. Vid lika röstetal i övriga frågor har föreningsstämmans ordförande utslagsröst.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas;

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare
 3. Val av två personer som jämte ordföraren ska justera protokollet
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Behandling av styrelsens redovisningshandlingar över det gångna årets verksamheter och räkenskaper
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Beslut med anledning av förenings vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Redovisning av styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget
 11. Fråga om ev. ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter, växelvis för en tid av två år
 13. Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år
 14. Val av två revisorer samt en ersättare för en tid av ett år
 15. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets årsstämma
 16. Val av valberedning
 17. Behandling av framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 2 veckor före föreningsstämman
 18. Behandling av vid föreningsstämman väckta frågor
 19. Stämman avslutas

Vid ordinarie föreningsstämman kan information lämnas om viktiga frågor från riksförbund eller distriktet.

Vid extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som redovisats i kallelsen.

5. Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma ska ske senast 14 dagar före stämman genom anslag i Blå Wingen och genom annons i lokal press.

6. Styrelse

Bygdegårdsföreningen leds av en styrelse med 10 ordinarie ledamöter, valda växelvis på två år. Ordförande är en av ledamöterna och väljs på ett år. Vid konstituerande sammanträde utses sekreterare, kassör, föreståndare samt övriga verksamhetsansvariga.

Ordföranden leder styrelsearbetet och kallar till sammanträde minst fyra gånger per år.

Styrelsen är beslutsför då minst sex ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

Stadgar för Bygdegårdsföreningen Blå Wingen, sid 2

7. Styrelsens uppgifter

Styrelsen har till uppgift att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens uppgifter.

Styrelsen ska inom angivna tider lämna årsrapport till Bygdegårdarnas Riksförbund och inbetala fastställda årsavgifter och försäkringspremier. Styrelsen ska också rapportera till och ansöka om driftsbidrag från Knivsta kommun.

8. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två vid konstituerande sammanträdet utsedda styrelseledamöter (var för sig).

9. Föreningens verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och därmed räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.

10. Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två vid ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer. Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma.

11. Ändring av föreningens stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation ska fattas vid två föreningsstämmor, varav minst en är ordinarie stämma. Tiden mellan stämmorna ska vara minst 3 månader. För giltigt beslut erfordras att minst 2/3 av de röstande stödjer förslaget.

12. Upplösning

Skulle bygdegårdsföreningen upplösas ska föreningens fastighet och tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

Dessa stadgar har antagits första gången vid ordinarie föreningsstämma i Blå Wingen den 27 februari 2019.

De ersätter stadgar som antogs när Bygdegårdsföreningen Blå Wingen bildades vid föreningsstämma i Blå Wingen den 17 november 2002.

 

Ordförande vid föreningsstämman 2019                                                                                                                          Sekreterare vid föreningsstämman

 

Justering

Av föreningsstämman utsedda att justera protokollet