Åldersgräns

Lagändring fr o m 1 mars 2017:

Nu får barn som fyllt 11 år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en vuxen

Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15- årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år. Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som går på bio utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut. Det nya beslutet påverkar inte de övriga åldersgränserna. Precis som tidigare får en film med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11- årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen. Statens medieråd, som är den myndighet som fastställer åldersgränser för film som ska visas på bio, vill poängtera att den nya lagstiftningen inte förändrar arbetet med att fastställa åldersgränser för film. 15-årsgränsen betyder fortfarande att en film bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet. Det finns en beslutsmotivering för alla åldersgränser som fastställs av Statens medieråd. Dessa kan läsas i filmregistret på myndighetens webbplats www.statensmedierad.se. Där kan man också läsa om hur det går till när vi sätter åldersgränser.

Vad menas med åldersgränserna?

15-årsgräns innebär att alla i sällskapet måste ha fyllt 15 år och också kan styrka detta vid insläpp till filmen.

11-årsgräns innebär att man utan vuxet sällskap på filmen måste fyllt 11 år. Med vuxen är det tillåtet att från 7 års ålder se filmen.

7-årsgräns innebär att man utan vuxet sällskap på filmen måste fyllt 7 år. Med vuxen är filmen barntillåten.

Barntillåten film är tillåten för alla åldrar.

Som biografägare och som arena för publika visningar av film är vi skyldiga att kontrollera att lag om åldersgränserna följs (Lag 2010:1882, §11) . Man behöver vara beredd att kunna styrka sin ålder med en ID-handling, till exempel pass.

Mer om åldersgränser på bio:

Många undrar hur åldersgränserna för olika filmer bestäms och vad de innebär. Statens medieråd är en myndighet som granskar filmer för att avgöra om de på något sätt kan anses vara skadliga för minderåriga. Åldersgränserna är däremot inte en rekommendation för vilka filmer som passar en viss åldersgrupp. Statens medieråd avgör efter granskning om en film ska vara barntillåten, tillåten från 7 år, tillåten från 11 år eller tillåten från 15 år. En film som av någon anledning inte granskats får automatiskt 15-årsgräns.

Åldersgränserna är som sagt inte tänkta som vägledning om man vill se vilka filmer som passar yngre biobesökare. Då är det bättre att leta efter genrebeteckningarna ”barn” eller ”familj”. Dessa markeringar visar på vilka filmer som är avsedda för den yngre publiken.

Vill du veta mer om åldersgränser kan du läsa om det på Statens medieråds webbplats.